Eyabaqalayo ukufunda isiZulu =
Read Online
Share

Eyabaqalayo ukufunda isiZulu = Breakthrough to Zulu : a course in initial reading and writing by Victor Rodseth

  • 912 Want to read
  • ·
  • 11 Currently reading

Published by Maskew Miller Longman in Pinelands, Cape Town .
Written in English

Subjects:

Places:

  • South Africa.

Subjects:

  • Zulu language -- Study and teaching (Primary) -- South Africa.,
  • Zulu language -- Study and teaching (Primary) -- Audio-visual aids.,
  • Group work in education.

Book details:

Edition Notes

Includes index.

Other titlesBreakthrough to Zulu.
Statementadapted by Victor Rodseth.
Classifications
LC ClassificationsLB1529.S6 R63 1985
The Physical Object
Pagination89 p. :
Number of Pages89
ID Numbers
Open LibraryOL2634381M
ISBN 100636001903
LC Control Number85207115
OCLC/WorldCa14412399

Download Eyabaqalayo ukufunda isiZulu =

PDF EPUB FB2 MOBI RTF

Page - They carry the meat into the house, and shut it up there, saying, ' Let the paternal shades eat, so shall they know that the offering was made for them, and grant us great wealth, so that both we and our children may prosper.' In the cattle-fold they talk a long time, praising the ghosts ; they take the contents of the stomach, and strew it upon all the fold. Siyafunda isiZulu. by Siya Masuku $ Paperback. Incwadi yabantwana abafunda isiZulu emabangeni ayisisekelo. Soweto-born Siya Masuku is a highly accomplished and experienced graphic artist, a self-published children’s book writer and illustrator and entrepreneur who believes in personal upliftment through creativity. Reviews. FIND A BOOK GO. LECTURER HOME find a Unqambothi (isiZulu folklore) The specification in this catalogue, including without limitation price, format, extent, number of illustrations, and month of publication, was as accurate as possible at the time the catalogue was compiled. Due to contractual restrictions, we reserve the right not to supply. Encourage your children to write a book review of their favourite book and then display it for others to read, or send it to Nal’ibali to publish on our website. Email your reviews to us at [email protected] or post them to Nal’ibali, PRAESA, UCT, Private Bag, Rondebosch,

ukufundisa ukufunda okubhaliwe ngesizulu ulimi lwasekhaya ngohlelo lwe-caps kubafundi bebanga le ezikoleni ezimbili esiyingini sasemhlathuzana ngu sandile amandla mkhize umbiko wocwaningo owethulwe ukufeza izimfanelo zeziqu ze- masters in education inyuvesi yakwazulu-natali january umeluleki: udokotela zinhle p. nkosi. Masifunde Readers: Masifunde means Let’s Read or Learn. This series of readers is aimed at first additional language learners. In levels each booklet contains short paragraphs, simple questions and a wordlist. The level of the grammar used increases as the levels go up. We have not prescribed grades for the books as teachers and. Ukufunda ngezilimi kwenhlalakahle isifundo sokucwaninga ngezilimi ezihlola ubudlelwane phakathi kolimi nomphakathi. Ukufunda ngezilimi kwenhlalakahle kuhlola izindlela ulimi olusebenza ngazo ezingqikithini ezithize nangendlela izinhlangano zomphakathi ezinethonya ngayo ngokuthi balusebenzisa kanjani abantu ulimi. Sivulele Singene: IsiZulu Soba Banke: Ibanga 10;Gr 12 [Botha, Ncoko] on *FREE* shipping on qualifying offers.

Ukufunda ngezilimi kubandakanya esinye sezifundo esiyisisekelo esibalulekile sakho konke ukuxhumana kwabantu: ulimi. Lesi sifundo sikwethulela izinqubo ezahlukehlukene ngokufunda ngolimi lwabantu, singafaki kuphela izimpawu zolimi okuyimisindo, amagama, izakhiwo nezincazelo kodwa nemibuzo efana nokuthi izindlela zokubhala zaqala kanjani, izingane . X-kit Achieve! isiZulu First Additional Language Exam Practice Book includes exam papers and memoranda written by expert teachers and examiners to prepare learners for exams. The Exam Practice Book is CAPS compliant and follows the national examination guidelines structure. Ngingayakukhuluma? Ngifuna ukufunda isiZulu, (but) angimkhulumi kahle. (Because I have a feeling this may be wrong, I'll provide a translation and reasons for saying things ;)) ngi - I nga - may ya - pointless but the word is on its own ku- you khuluma - speak ngi - I funa - want uku - infinitive funda - learn isiZulu - Zulu language. IsiZulu > Language. Language. 59 items found. Sort By: Imisindo YesiZulu Incwadi 1. $ Imisindo YesiZulu Incwadi 2. Maye Babo! isiZulu is so Easy Learner Book Gr 6. $ Maye Babo! isiZulu is so Easy Learner Book Gr 7. $ New Generation Siyaluthanda Ulimi LesiZulu Gr 10 Learner Book.